درباره ما

شرکت نمایشـگاه بین المللی بندرعباس در سال ۱۳۸۸ با موضوع ایجاد، توسعه پردیس های نمایشگاهی و مراکز تجارت بین المللی و با بهرمندی از تجارب قبلی شانزده  سالۀ هر یک از مدیران آن در بخش راه اندازی و راهبرد امور نمایشگاهی فعالیت کاری خود را آغاز نموده و طی دوران فعالیت خود برگزاری عناوین نمایشگاهی و همایش های تخصصی و بین المللی را در کارنامه خود دارد.

شرکت نمایشگاههای  بین المللی بندرعباس، ضمن توسعه کمی و کیفی برنامه های همایشی-نمایشگاهی خود در داخل کشور برگزاری عناوین نمایشگاهی در کشور های خارجی و همچنین برگزاری عناوین نمایشگاهی مشترک در داخل و خارج کشور و در سایر بازارهای هدف را در دستور کاری خود قرار داده است که برگزاری نمایشگاه در شهر خصب از استان مسندم کشور عمان در سالهای ۹۴ و ۹۵ به عنوان گام مثبت و اولیه در راستای نیل به این اهداف مهم ملی و در راستای توسعه صادات غیر نفتی صورت گرفته است